måndag 2 mars 2015

Ångerfullt Bukowskis? Paradigmskifte när ångerrätt införs på nätauktioner

Antikmonologen fick under lördagen (28 februari 2015) en djuplodande intervju med Samlaren X, som önskar förbli anonym. Exakt på dagen ett år tidigare köpte X en jugendvas på Bukowskis Markets (BM) nätauktion i Stockholm. X hade aldrig möjlighet att besöka auktionsvisningen fysiskt, utan förlitade sig till de tre bilder av vasen som visades på nätet. Dessutom var katalogtext, utseende, storlek och utropspris självklara indikatorer på vad vasen till slut skulle komma att klubbas för. Utropet hade satts till 2500 och slutpriset blev 2800 kronor. Påslag och diverse avgifter ej inräknat. X är konnässör och samlare och allt annat än en dununge i auktionssammanhang. Upprymde köparen tar sig därefter till Bukowskis Market för att lösa ut sitt senaste samlingstillskott. En känsla endast en samlare kan till fullo kan förstå.
Vacker vas. Kom och köp! Bild 1 av Bukowskis Markets 3 bilder.
Till X enorma förvåning var vasen extensivt skadad. De övriga två bilder som publicerades under själva auktionsvisningen av vasen var dessa:
Bild 2. Kom och köp!
Bild 3. Kom och köp!
Köparen X blev först perplex efter att ha hämtat ut vasen och säger så här:
"Bakgrunden är att jag åkte på en nit i en av BM’s auktioner och därför anmälde saken till Allmänna reklamationsnämnden; Jag hade denna gång inte tid att själv åka och titta på den aktuella vasen utan litade till katalogiseringen. Det visade sig sedan att en sida var helt kraschad (stor slagkrater + flera mycket stora sprickor). Det framgick vare sig av text eller av bilder – som påpassligt visade alla sidor utom den trasiga. Värderingen var också högt satt, som vore den helt felfri. Jag krävde naturligtvis att köpet skulle hävas med hänvisning till den felande beskrivningen. BM vägrade. Då lackade jag ur lite. Det handlade inte om pengar utan om principen att inte lura sina kunder. Jag begärde då att nyttja min ångerrätt enligt den s.k. distansavtalslagen. 

Medveten om vad lagen faktiskt säger, och att det inte går att avtala bort lagstiftning: ”Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Undantag från ångerrätten 11 § ... 10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,” 

I lagens förarbeten framgår att det är klassiska slagauktioner (ropa eller vifta för att ge bud) som också samtidigt erbjuder telefon- och internetbudgivning som man avsåg att undanta. Det uttryckliga syftet är att det inte ska råda olika villkor för de som sitter i salen gentemot de som budar elektroniskt. Lagstiftarna valde att formulera det enligt ovan. I BM’s fall går det enbart att buda via inloggning på ett web-konto med dator/smartphone, eller via ett skriftligt förhandsbud. Även för en lekman som mig, säger X, verkade det självklart att BM inte omfattas av undantaget, varken enligt lagtexten eller enligt intentionen bakom, och att de avsiktligt försökte runda lagen. Web och skrift är tveklöst distanskommunikationsmedel. Att det (under kontorstid) är möjligt att låna en dator med webläsare i en reception för att logga in på sitt nätauktionskonto, vilket är vad BM hävdar som enda skäl till att man skulle falla inom undantagsparagrafen, är irrelevant. Det skiljer inget principiellt med att använda den mot att använda en dator hemma- båda är lika mycket distanskommunikationsmedel och ingen auktion bedrivs ju på plats, avslutar köparen X.
Vinkel som  Bukowskis Market valde bort. Foto: X
ARN’s beslut 2015-02-23 i ärende nr 2014-02631 blir om inte prejudicerande så i vart fall ett paradigmskifte i branschen, med oerhörda implikationer. ARN skriver bland annat:
"Det är inte lämpligt att möjliggörandet av en praktiskt sett betydelselös budgivning genom fysisk närvaro i en lokal ska upphäva grundprincipen att budgivarna har ångerrätt vid en internetauktion. Inte heller är det lämpligt att låta allas ångerrätt vara beroende av i vilken utsträckning möjligheten till en sådan budgivning har utnyttjats i det enskilda fallet. Enligt nämnden bör därför lagen tolkas så att alla budgivare har ångerrätt vid en internetauktion, dvs en auktion där budgivningen pågår under en längre tid huvudsakligen med användning av distanskommunikationsmedel varefter resultatet fastställs utan att några budgivare är närvarande, medan inga budgivare har ångerrätt vid en traditionell slagauktion även om det vid denna förekommer bud inlämnade före eller under auktionen med medel för distanskommunikation. Undantaget från lagens normala ångerrätt vid distansavtal har därför inte varit tillämpligt vid den aktuella auktionen. Eftersom X har utövat sin ångerrätt inom två veckor från det att han tog emot vasen, har han rätt att få tillbaka vad han betalat för denna.

ARN: "Där anges dessutom att Bukowskis inte under några omständigheter svarar för defekter. -Det (andra villkoret) är helt ogiltigt enligt konsumentköplagen". 

Vidare skriver ARN:
"Enligt auktionsvillkoren punkt 10 är varan såld i befintligt skick. Där anges dessutom att Bukowskis inte under några omständigheter svarar för defekter. Det andra villkoret är helt ogiltigt enligt konsumentköplagen. Enligt 17 § första stycket konsumentköplagen ska en vara som är såld i befintligt skick ändå anses som felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Om varan sålts på auktion ska med priset avses utropspriset. Av motiven till 17 § konsumentköplagen framgår att 17 § inte uttömmande reglerar frågan när varor sålda i befintliga skick är felaktiga. Bl.a. kan 16 § tredje stycket, 18 och 19 §§ också tillämpas (se prop. 1989/90:89 s. 101; jfr Torgny Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 6 uppl. 2009, s. 238). Enligt 16 § tredje stycket 2 konsumentköplagen – som motsvarar en bestämmelse i köplagens 19 § som gäller just när befintligt skick avtalats – ska en vara anses felaktig, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. En ytterligare förutsättning är att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet."
ARN har i tidigare fall gått på auktionsfirmornas linje, mest av slentrian tror Samlare X. I det senaste yttrandet resonerar ARN detaljerat och "förnuftigt". Detta innebär ju att nätauktionsföretag inte helt kan avsäga sig allt ansvar för vad de säljer, säger X. Auktionsvillkor där säljaren avsäger sig allt ansvar är lagstridiga och därmed helt ogiltiga. Konsumentköplagen ålägger säljaren att tydligt redovisa kända fel och brister, även fast det säljs i "befintligt skick".


Paulina Sokolow, pressansvarig på Bukowskis, säger: Vi kommer att rätta oss efter ARN:s beslut. Kunden ska få tillbaka sina pengar. Det grundar sig på att vi inte gjorde en hundraprocentig beskrivning av vasens skador på nätet. Däremot kommer vi att försöka få en omprövning av nämndens tolkning av distansköplagen. Varför? – Det skulle komplicera hela handeln med antika föremål. Det här är inte mallade, fabriksgjorda saker som ska uppfylla vissa kriterier. Det är föremål med en unik historia. Vissa skador påverkar inte värdet alls, de räknas som patina, medan andra skador gör att det är värdelöst. Bukowskis anser att den gamla tolkningen av lagen ska gälla – ingen ångerrätt vid nätauktion om det även finns möjlighet att lämna bud på plats.
Bilbildsexempel 1: Kom och köp! Ferrari Dino. Foto: Wikipedia.
Antikmonologen har vid flera tillfällen diskuterat problemen med dåligt fotograferade objekt på auktionsmarknaden, se exempelvis Auktionshusexistensproblem -Bättre bilder eller full fart bakåt?
Auktionshuset Metropol har efter att ofta ha ifrågasatts bildkvalitetsmässigt av undertecknad, satsat på ytterligare en medarbetare som ska ta mycket bättre och fler bilder, som en strålande glad Jani Andersson, Operativ chef på Metropol, uttryckte det när jag träffade honom på Sveavägen för ett par veckor sedan.

Frustrationen hos de som av misstag lagt bud på objekt och vunnit budgivning, för att därefter upptäcka att objektet visats i exempelvis Helsingfors och därför hade budstegen registrerats i valutan Euro har varit stor. En tiofaldig prishöjning som är mycket lätt att missa i budhöjningsmomentet. Dessa misstag skall enligt ARN:s rekommendationer nu vara ett minne blott. Kritiken mot just Bukowskis Market för denna möjliga valutabudmiss har varit extensiv. Exempel här.

En företeelse som kan komma att växa nu, är så kallad budtrissning. I stället för att sätta ett högt bevakningspris på ett föremål, något som oftast inte tillåts av auktionshus, så låter inlämnaren av föremålet en "kompis" bjuda upp priset till en nivå som säljaren anser är "rätt". Risken man löper då, är ju förstås att man köper sitt eget föremål. Detta kommer nu i högre utsträckning att kunna ångras. Lauritz, numera ägare till Stockholms Auktionsverk och Helsingborgs Auktionsverk, har sedan länge tillämpat ångerrätt enligt dansk respektive svensk lagstiftning, vilket orsakat problem.

Allmänna reklamationsnämndens beslut är rådgivande och därmed alltså inte en slutgiltig dom. Dock vore auktionsjätten infernaliskt korkad om den inte betalar tillbaka X alla pengar. Kundvård och positiv shoppingupplevelse är självklara ledord år 2015, för alla professionella företag. Förhoppningsvis även för Bukowskis. Gör om, gör rätt, Bukowskis.
Bilbildsexempel 2: Såld för 1,3 miljoner, krockad. Vilka bilder användes i försäljningsannonsen? Foto: Teknikens Värld
Hur Bukowskis överhuvud taget kunde "ta striden" med X och initialt neka denne pengarna tillbaka, övergår för övrigt mitt förstånd.

En utelämnad bild säger mer om säljaren än tusen ord(?)


-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Minuter Om Mollie Faustman. Foto: SvT
Sveriges populäraste TV-program Antikrundan toppades(?) i torsdags (26 februari) av att Claes Moser (CM) för trettonde gången (ungefärlig uppskattning) säger mer än tusen ord (åtminstone sammanlagt) om Mollie Faustman (MF) för en fördjupad-special-om-en-synnerligen-enastående-oerhört-undervärderad-konstnär-att-satsa-sina-slantar-på i Public Service-TV. Efter nära tre minuters "säljpitch" av CM, får vi för säkerhets skull ytterligare TVÅ MINUTER om Mollie Faustman. Hur många MF har CM i lager tro?
Ytterligare Två Minuter Om Mollie Faustman. Om du -mot förmodan- missade de första 3 minuterna. Foto: SvT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Richard Thunér i värderingstagen. Foto: Sveriges Radio
De omtalade pottskåpen som ska ha sålts på Älvsjö Antikmässa av Richard Thunér och ifrågasattes å det kraftigaste av bloggen St Olof har tagits i försvar av Pontus Silfverstolpe. Aftonbladet skrev en hel del om ärendet och gick hårt åt Thunér. Silfverstolpe ger Richard Thunér rätt i att det otroliga de facto inträffade; ett tredje pottskåp i rokoko helt snarlikt de två(?) andra, blev tillgängligt på den kommersiella marknaden och därigenom kunde kreera paret riktiga pottskåp från rokokotid. Förunderliga äro herrarnas vägar och rätt ska vara rätt. Läs hur St Olof biter tillbaka här, den 2 mars.

Jag ger St Olof 100% rätt i att SKAF är mycket dåliga på att hålla förfalskningar borta från SKAF-området i Älvsjö och att återkopplingen från SKAF vidrörande kritik mot både det ena och det andra är icke-existerande. Exempelvis så lyder inledande mening under rubriken FAJANS OCH PORSLIN i SKAF:s lagom pretentiöst formulerade "KONST OCH ANTIKSKOLA"; "Porslinet härstammar från Kina som redan på 600-talet var framstående inom porslinstillverkning". Detta är ett direkt felaktigt påstående, som jag vänligt påpekat ett par gånger, helt utan respons. Huvudet nedgrävt i marken, så hör man inte kritiken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Andreas Rydén, Bukowskis. Foto:Stockholms Auktionsverk/Lauritz...
Breaking news den 3 mars:
Andreas Rydén, fram till idag Chefsintendent tillika "Ansikte Nr 1" vid Stockholms Auktionsverk, har lockats över till Verkets absoluta "opposition", det vill säga Bukowskis. Enligt Dagens Industri beror det på att intaget av bra konst har varit dåligt för Buckan, sedan Anna-Karin Pusic meddelat om sin avgång. Dessutom, skriver Dagens Industri, så spelar SvT:s makt också in: "Andreas Rydén är ett känt auktionsansikte, inte minst eftersom han även är en så kallad expert i Svt:s program Antikrundan". Så kallad?

Rydén är emellertid inte totalt oerfaren av att gå till nya arbetsgivare. Sedan 1980-talet har Andreas jobbat hos bland andra(?) följande företag i Sverige: Beijers Auktioner, Bruun Rasmussen, Stockholms Auktionsverk vilket även innebär Lauritz och nu således även Bukowskis. Hinns en tur till Uppsala med före pensionen, månne? Grattis till Andreas under alla omständigheter. Till skillnad från Dagens Industri, så går inte Antikmonologen in på lönediskussioner.

Tvivlar någon på att Antikrundan dominerar konst- och antiksverige på alla sätt och vis?


Fotnot:
Ingen av bilarna ovan har (ännu) sålts av Bukowskis Market.

Källor:
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/iphone/homepage.aspx#_article8e07941c-8a29-41ef-9f14-2f7a369c4d77
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/iphone/homepage.aspx#_article886081500
http://teknikensvarld.se/kvaddad-ferrari-dino-sald-for-16-miljoner-117310/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrari_GT4#mediaviewer/File:1975_Ferrari_Dino_308_GT4.jpg
http://www.di.se/artiklar/2015/3/3/bukowskis-varvar-svt-kandis/

8 kommentarer:

 1. Tack för ett viktigt blogginlägg! Vet du att det till och med finns företagare på Tradera som hävdar besiktningsplikt? Helt makalöst.

  Det där med "befintligt skick" är något som väldigt många använder sig av, givetvis ska skador beskrivas men auktionshusen tycker visst inte att det behövs när det gäller begagnade/antika föremål, Metropol är inte ensamma om detta fulspel... Jag har barskat till mig ett antal gånger när auktionister försökt komma med att stora skador och saknade lister etc. är något man får räkna med när det gäller 50-talsmöbler, extra kul är det om man åker 120 mil tur och retur för att hämta föremålet.

  Avsaknaden av objektsbeskrivningar och konditionsrapporter är ett stort gissel, auktionsfirmorna svarar ofta på kritiken med att man kan ringa och be om utförlig konditionsrapport innan man lägger bud. Det kanske funkar om man handlar vid enstaka tillfällen men följer man auktionerna på 10-15 auktionshus varje vecka så blir det rätt tidsödande, nog borde det även vara mer effektivt för auktionsförrättaren att skriva ner det direkt i objektsbeskrivningen när man ändå plåtar föremålet än att besvara 20 samtal om detsamma?

  I söndags klubbades en soffa och fåtölj i mycket eftertraktad design från 50-talet. I objektsbeskrivningen stod inte ett ord om skicket och jag är glad att jag hade chansen att se dem före auktionen då stoppningen var helt torkad - Det brukar den vara i dessa möbler, om inte skumgummit bytts ut någon gång under årens lopp och det vet jag, men vet alla andra det som bara ser en snygg möbel utan att veta så mycket om den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan Wanja.
   Tack för din uppskattning och dina tankar kring ämnet!
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 2. Tack för ett mycket bra inlägg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack PES, för din uppskattning!
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 3. Och här har vi facit på det verkliga marknadsvärdet när man upplyst om skadorna:
  https://www.bukowskismarket.com/sv/645588-vas-nils-emil-lundstrom-rorstrand-omkring-1900

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan Anonym.
   Tack, mycket intressant! 550 kronor låter till och med det som ett högt pris...
   Mvh,
   Nicklas

   Radera
 4. Jag köpte, en gammal fåtölj som presenterades som en Häggbom-fåtölj på Bukowski Market. Det var det inte upptäckte jag hemma. Det är en Åldermannen som jag inte alls vill ha och som brukar vara billigare dessutom. Har jag några rättigheter här?

  SvaraRadera
 5. Har de felaktigt utgivit fåtöljen för att vara A när det egentligen är B. Speciellt om B kan anses mer åtråvärd än A är det åtminstone "bedrägligt beteende", således Bedrägeri enl. Sv. Lag..
  Du kan polis anmäla dem!!
  Tag gärna en advokat till hjälp när du formulera anmälan, annars är det chans att det blir avskrivet pga av rättsvårdande myndigheters tröghet i att vilja utreda brott.
  Bedrägeri är enligt svensk lag ett brott, som består i att någon medelst vilseledande förmår annan till handling eller till att underlåta något som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde enligt 9 kap. 1 § brottsbalken

  SvaraRadera